Life Logo„Cezhranicná ochrana dropa fúzatého v Rakúsku – pokračovanie”Logo Natura 2000

Ciel

Štyri projektové územia
Štyri projektové územia

Hlavným cieľom LIFE+ Projektu je pokračovanie úspešnej idei LIFE projektu “Drop fúzatý” v Rakúsku až do roku 2015 vo všetkých štyroch dôležitých oblastiach výskytu dropa fúzatého v Rakúsku.V dvoch projektových územiach bol hlavný faktor mortality a zároveň hlavné ohrozenie populácie odstránený (preloženie línii elektrického vedenia do pôdy a označenie zostávajúcich línii), v dvoch zostávajúcich projektových územiach  Sandboden a Praterterrasse sú tieto opatrenia potrebné vykonať. To by malo prispieť dlhotrvajúcemu rastu populácie v Rakúsku ako aj celej západo-panónskej populácie dropa fúzatého. Na príklade ochrany dropa bude verejnosti prezentovaná aj unikátna hodnota kultúrnej krajiny a potreba integrovanej ochrany prírody v rámci programov NATURA 2000 a LIFE.

Plánované aktivity

Plánovaný prenos el. vedenia pod zem a označenie zostávajúcich línií el vedenia v projektových územiach.
Plánovaný prenos el. vedenia pod zem a označenie zostávajúcich línií el vedenia v projektových územiach.

V Burgenlande a dolnom Rakúsku bude približne 33,1 km línií el. vedenia preložených do pôdy a existujúce el. vedenia budú odstránené. V rámci projektu LIFE + bude teda vytvorené väčšie územie bez el. vedenia.
V rámci projektu bude úsek 3.9 km vedenia označený vtáčími výstražnými značkami.

Dva 100 m pásy budú odstránené s cieľom zvýšiť spojitosť habitatu dropa fúzatého.

Vďaka týmto opatreniam a vzhľadom k ďalšiemu úsiliu o ochranu, ako extenzívny menežment územia  by početnosť rakúskej populácie dropa fúzatého v roku 2010 na úrovni 244-274 hniezdiacich jedincov mala naďalej zvyšovať.

Pre udržanie dobrých životných podmienok a potravnej bázy pre dropy fúzaté v Rakúsku musí existovať dobrá spolupráca medzi ochranou prírody a lokálnymi farmármi a poľovníkmi. V súčasnosti je do projektu zapojených okolo 550 farmárov a viac ako 100 poľovníkov.

Vzhľadom k tomu, že dropy fúzaté nepoznajú hranice, v rámci projektu LIFE + sa bude pokračovať v intenzívnej spolupráci medzi Rakúskom, Maďarskom, Slovenskom a Českou republikou z dôvodu zabezpečenia cezhraničnej ochrany západo-panónskej populácie dropa fúzatého.

Samec v strehu
Samec v strehu

Trvanie projektu
Október 2010 až december 2015

Príjemca projektu
Österreichische Gesellschaft Großtrappenschutz (ÖGG)
Werner Falb-Meixner (chairman)
werner.falb-meixner@grosstrappe.at

Plánovaný rozpočet projektu
4.508.481 EURO (z toho 3.381.360 Euro = 75 % EC)

LIFE+ Príroda a tieto kroky sa zameriavajú na ochranu ohrozených druhov a biotopov na základe smernice o vtákoch EÚ a smernice o biotopoch. Sieť chránených území Natura 2000 prispieva k zachovaniu živočíšnej a rastlinnej rozmanitosti vo voľnej prírode a ich biotopov po celej Európe.Detailné informácie o projekte je možné nájsť tu:

LIFE+ Projektinformation deutsch (pdf, 1,43 MB)

LIFE+ project information english (pdf, 1,43 MB)

 

Ilustrovaná kniha „Die Großtrappe in Mitteleuropa. Erfolgreicher Schutz der westpannonischen Population“:

Časť 1: väzba (1,2 MB)

Časť 2: vnútro (16,5 MB)

 

Detailed information about the scientific results of this project can be found here:

In September 2012 an article about the effects of underground cabling and marking of power lines on the West-Pannonian Great Bustard Otis tarda population was published in the scientific journal Bird Conservation International, volume 22, issue 03.

Citation: Raab, R., Schütz, C., Spakovszky, P., Julius E. and Schulze, C. H. (2012). Underground cabling and marking of power lines: conservation measures rapidly reduced mortality of West-Pannonian Great Bustards Otis tarda. Bird Conservation International, 22, pp 299-306 doi:10.1017/S0959270911000463

Bird Conservation International im September 2012 (pdf, 684 KB; http://journals.cambridge.org)

In June 2011 an article about the effects of power lines on flight behaviour of the West-Pannonian Great Bustard Otis tarda population was published in the scientific journal Bird Conservation International, volume 21, issue 02.

Citation: Raab, R., Spakovszky, P., Julius E., Schütz, C. and Schulze, C. H. (2011). Effects of power lines on flight behaviour of the West-Pannonian Great Bustard Otis tarda population. Bird Conservation International, 21, pp 142-155 doi:10.1017/S0959270910000432

Bird Conservation International im Juni 2011 (pdf, 81 KB; http://journals.cambridge.org/)

 

LIFE+ projekt LIFE09 NAT/AT/000225 je podporovaný EÚ a nasledovnými projektovými partnermi a spolufinancujúcimi:

Life Logoec.europa.eu

European Union

EVN Logo
www.evn.at

EVN Netz GmbH
Bewag Netz Logo
www.bewag.at
BEWAG Netz GmbH
Austrian Power Grid Logo
www.apg.at
Austrian Power Grid AG
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel Logo
www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
Nationalparkgesellschaft Neusiedler See-Seewinkel
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Logo
www.noel.gv.at
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Naturschutz
Naturschutz Burgenland Logo
www.burgenland.at
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 5 Hauptreferat III, Natur- und Umweltschutz
Bundesministerium für Land- und Fortschwirtschaft Logo
www.lebensministerium.at
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)